تخریب تولید با قیمت‌گذاری دستوری/ آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در ایران
تخریب تولید با قیمت‌گذاری دستوری/ آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در ایران

به گزارش نوژان نیوز؛ ۰۰:۳۹ – ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۰:۳۹ – ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ روزنامه‌های اقتصادی ۳۱ اردیبهشت؛ مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۳۱ اردیبهشت به بیان مسائلی همچون تخریب تولید با قیمت گذاری دستوری، آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران، رشد اقتصادی با آزادی اقتصادی،  هفت محور برنامه هفتم، می پردازد. تصاویر صفحه […]


به گزارش نوژان نیوز؛