میزان غرامت نقص عضو و از کار افتادگی چگونه تعیین می‌شود؟
میزان غرامت نقص عضو و از کار افتادگی چگونه تعیین می‌شود؟

به گزارش نوژان نیوز و به نقل از ایرنا، محمدرضا رخشانی مقدم افزود: طبق مفاد مقرر در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی‌، «بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی ماده ۹۱ قانون، توانایی خود را کلا یا […]

به گزارش نوژان نیوز و به نقل از ایرنا، محمدرضا رخشانی مقدم افزود: طبق مفاد مقرر در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی‌، «بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی ماده ۹۱ قانون، توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند، ازکارافتاده شناخته خواهند شد.»

وی توضیح داد: هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد، ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود.

رخشانی مقدم افزود: همچنین اگر کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و علت آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

نحوه محاسبه مستمری ازکارافتادگی کلی

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه محاسبه مستمری ازکارافتادگی کلی نیز گفت: براساس مفاد مقرر در ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه؛ مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه؛ مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد

وی یادآور شد: در خصوص بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد، علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به‌عنوان کمک (مشروط بر اینکه جمع مستمری و کمک از ۶۰ درصد تجاوز نکند) پرداخت خواهد شد.

رخشانی مقدم ادامه داد: مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه‌شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق وی که به ماخذ آن حق‌بیمه دریافت شده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به ازکارافتادگی شده است، تقسیم بر روزهای کار ضرب در ۳۰.

 

مدارک موردنیاز برای برقراری مستمری ازکارافتادگی

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در مورد مدارک موردنیاز برای برقراری مستمری ازکارافتادگی نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که ازکارافتادگی بیمه‌شده به دلیل وقوع حوادث ناشی از کار باشد، گزارش وقوع حادثه ارائه شده توسط کارفرما یا مراجع ذی‌صلاح و نیز گزارش بررسی حادثه مذکور که توسط بازرس امور بیمه‌‍شدگان شعبه مربوطه تهیه و به تایید مسئول ذی‌ربط رسیده باشد، همچنین نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود.

رخشانی مقدم ادامه داد: چنانچه ازکارافتادگی به دلیل ابتلا به بیماری یا حوادث غیرناشی از کار باشد، صرفا نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود.

 

نحوه پرداخت غرامت مقطوع نقص عضو چگونه است؟

وی اضافه کرد: وفق مفاد مقرر در ماده ۷۴ قانون، بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی ازکار بین ۱۰ تا ۳۳ درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت.

رخشانی مقدم افزود: میزان این غرامت نیز عبارت است از ۳۶ برابر مستمری‌ استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در درصد ازکارافتادگی.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.